Đề thi thử anh văn 2017

Sở GD và ĐT tỉnh giấc Vĩnh Phúc vừa qua đã tổ chức ra đề thi thử trung học phổ thông QG năm 2017 trong đó có môn tiếng Anh giành riêng cho khối học viên lớp 12. Gametonghop.net đã mau lẹ sở hữu đề thi này hẳn nhiên đáp án chủ yếu thức.

Bạn đang xem: Đề thi thử anh văn 2017

Trước đó, BGD & ĐT đã ra mắt đề minh họa lần cuối năm 2017 được xem như là sát độc nhất với đề thi thật sẽ ra mắt vào tháng 6/2017 và cũng đã được vxcialistoufjg.com đăng tải bao gồm giải cụ thể rất dễ hiểu. Do đó, bạn không nên bỏ qua đề minh họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất tốt này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp tự đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems khổng lồ surpass the ability of the earth to lớn ______ the demand for food.

A. Make B. Need C. Have D. MeetQuestion 9: ______ in this national park declined from a few thousand lớn a few hundred in 10 years.A. That the number of tigers B. The number of tigersC. For a number of tigers D. A number of tigersQuestion 10: This is the third time James ______ the volunteer program to lớn the village.

A. Has joined B. Has been joining C. Joined D. JoinsQuestion 11: George won five medals at the competition. His parents ______ very proud of him.A. Shouldn’t have been B. Must have beenC. Could have been D. Mightn’t have beenQuestion 12: ______, he would have been able to lớn pass the exam.A. If he studied more B. Studying moreC. If he were studying more D. Had he studied moreQuestion 13: My parents will have celebrated 30 years of ______ by next week.A. Marry B. Married C. Marriageable D. MarriageQuestion 14: Poor management drove my father’s company to______ of collapse.A. The foot B. The rim C. The brink D. The ringQuestion 15: The weather is ______ nice that the children want to lớn stay outside all day.A. Very B. Too C. So D. EnoughQuestion 16: The singer was ______ on the piano by her sister.A. Discarded B. Accompanied C. Performed D. PlayedQuestion 17: I am sorry I have no time at present to______ detail of our plan.A. Bring in B. Take into C. Go into D. Come inQuestion 18: He did not nội dung his secrets with other people, but he ______ in her.A. Confessed B. Concealed C. Confided D. ConsentedQuestion 19: We bought some______ glasses.A. German lovely old B. Old lovely German C. Lovely old German D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going to the movie this evening?”– Hoa: “______”A. Not so bad. & you? B. I’m sorry. I don’t know that.C. Not at all. Go ahead! D. That would be nice!Question 21: – Peter: “Why don’t you have some chicken soup first?”– John: “______”A. Of course not. B. It’s so cold. C. Not for me, thank you. D. I am full.

Xem thêm:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known to lớn be an international language.B. It is known English an international language.C. It is known that English to lớn be an international language.D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.A. I saw her three years ago & will never meet her again.B. I have not seen her for three years.C. I have often seen her for the last three years.D. About three years ago, I used lớn meet her.

Question 28: The coffee was not strong, so it didn’t keep us awake.A. The coffee was not strong enough to lớn keep us awake.B. The coffee was very strong, but it couldn’t keep us awake.C. We are kept awake because the coffee was strong.D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Question 29: The boy is called Duncan. He sits next to me in class.A. The boy whose is called Duncan sits next khổng lồ me in class.B. The boy who sits next to lớn me in class is called Duncan.C. The boy whom sits next khổng lồ me in class is called Duncan.D. The boy khổng lồ whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.A. If Mike had written the text, he would have selected the illustration.B. In order to select the illustration, Mike had lớn write the text.C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.

*
*
*

Đáp án đề thi thử trung học phổ thông QG 2017 tiếng Anh sở GD thức giấc Vĩnh Phúc

*

Nhằm tạo dễ dãi hơn đến học sinh tương tự như giáo viên trong bài toán xem lại các đề minh họa môn tiếng Anh năm 2017, chúng tôi đã tổng hòa hợp thành 1 một bài xích viết : 3 đề thi giờ đồng hồ Anh minh họa 2017 của BGD tất cả đáp án chi tiết